Betrokken ouders van basisschool OpmaatDe ouders van basisschool Opmaat zijn georganiseerd in een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad.
Beide organisaties zijn actief betrokken bij de school: bij organisatie van activiteiten en advies of medezeggenschap beleidsvoornemens.

 

De Medezeggenschapsraad van basisschool Opmaat

 

Medezeggenschap van ouders en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs is in Nederland geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Op basis hier van heeft basisschool Opmaat een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten en 4 ouders. De MR spreekt onderling, met derden en met de schooldirectie over het beleid, de kwaliteit en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs op school in de breedste zin van het woord. Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad uit: Asha Mees (ouder), Noortje Teeuwen (leerkracht), Iris Geerlings (leerkracht), Ineke Buurma (ouder en voorzitter van de MR), Kirsten Woestenburg (ouder), Amanda Mollers (leerkracht), Annebel Segaar (leerkracht) en Birgitta van Antwerpen (ouder en secretaris van de MR).


De MR vergadert ongeveer een keer per zes weken; de data van deze vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender van school die u in Parro terug kunt vinden. Wilt u een keer een vergadering van de MR bijwonen, dan kan dat. We vragen u dan wel om u vooraf even aan te melden via mr.opmaat@jl.nu. Wanneer u een onderwerp heeft dat u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u altijd een van de leden van de MR aanspreken of een e-mail sturen naar mr.opmaat@jl.nu.


 

 

De Oudervereniging van basisschool Opmaatv.l.n.r. Suzanne Lankamp, Tamara Jongeneel, Caroline Kerdijk, Esther van Cleef (Secretaris), Vanessa Weers, Joane Rijnbeek, Debby Bles (Voorzitter), Larissa van Hunen, Ferry van t Hull (Penningmeester), Caroline Confurius, Arne Koolmeijer.

De oudervereniging is een officiële vereniging, die bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. Zij vertegenwoordigen de ouders van kinderen van onze school.
De oudervereniging komt gemiddeld 7 keer per schooljaar bijeen, de directie is om de vergadering hierbij aanwezig.
 
Doelstelling
De oudervereniging stelt zich ten doel, bij te dragen aan het vormen van een veilige en gezonde leeromgeving voor de leerlingen en het stimuleren, coördineren en het financieel ondersteunen van de activiteiten op school.
 
De ouderbijdrage
Het organiseren van al deze activiteiten is mogelijk door de ouderbijdrage die eenmaal per jaar aan de ouders wordt gevraagd. Deze bijdrage is niet verplicht. Toch willen we u nadrukkelijk verzoeken de bijdrage te voldoen. Het bedrag wordt besteed aan de activiteiten voor kinderen. Alle kinderen profiteren hiervan. Eenmaal per jaar wordt aan de ouders een financieel overzicht voorgelegd tijdens de jaarvergadering. Een kascommissie controleert het financieel overzicht en doet verslag
 
Algemene Ledenvergadering (ALV)
In oktober wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven van het afgelopen schooljaar. Ook wordt de begroting voor het nieuwe schooljaar kenbaar gemaakt en de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
 
Wanneer u eens een vergadering wilt bijwonen, een vraag heeft of informatie wilt ontvangen, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via ov.opmaat@jl.nu
 
Documenten

Huishoudelijk regelement OV Opmaat

Privacy Statement­ OV JL